Presse / press for Kunsthal / exhibitionhall vARTe 2018

Offentliggjort den 21. marts 2021 kl. 17.59

PRESSEMEDDELSE 2018:

af kunstnergruppen det NØGNE menneske bestående af:

Line Taarnberg, Esben Fog, Lotte Kjøller & Olav Johannisson

GÆSTEUDSTILLERE: Dorte Bundesen & Helle Rask Crawford

8. – 29. april 2018

CROQUISEVENT lørdag d. 14 april kl. 13-15 af Lotte Kjøller

FOREDRAG lørdag d. 21 april kl. 13-14 om det nøgne menneske med Kim Bindesbøl

FINISSAGE m. ARTIST TALK fredag d. 27 april kl. 15-17 af Lotte Kjøller

I april måned er der mulighed for at opleve en temaudstilling af kunstnergruppen det NØGNE

menneske. Udstillingen, der både rummer foto, video, maleri, illustrationer og skulptur, viser

seks kunstneres meget forskellige syn på menneskekroppen ud fra forskellige tolkninger og

overbevisninger.

Kroppen har gennem hele menneskets historie været omdrejningspunktet for vores forståelse af os selv og vores plads

i verden – tænk blot på Venus af Willendorf, de mange kristusfigurer, Leonardo da Vincis studier af kroppen og vor tids

plastikkirurgi. Kroppen afspejler tiden på godt og ondt – således har kroppen været beundret, skabt begær,

skamfølelse, harme og rædsel. Den har i nogle tilfælde været hellig og i andre sammenhænge blot et objekt. Vores

forestillinger om, hvad der er smukt og grimt, tager ofte udgangspunkt i kroppen. Ikke mindst i dag med Snapchat,

Facebook og selfies har kroppen en central plads i vores bevidsthed. Og den er svær at blive klog på – denne

fantastiske krop, som afspejler så mange modsatrettede følelser.

Hvordan har kroppen det så egentlig i dag? Det kommer temaudstillingen Det NØGNE menneske med flere bud på

gennem en bred vifte af fotografier, video, malerier, tegninger og skulpturer, der sætter oplevelsen af den nøgne krop i

centrum for fortolkning og udtrykker kroppens mangfoldighed ved hjælp af hver kunstners unikke kunstneriske udtryk

og perspektiv.

Ligesom Caravaggio, Leonardo Da Vinci, Picasso og mange andre kunstnere, er kunstnergruppen professionelle

kunstnere, der bruger det nøgne menneske som model og inspiration i deres kunst. De interesserer sig for mennesket

og dets krop og sind, men på vidt forskellige måder – akkurat som fortidens mestre.

Olav Johannisson har gang i en alsidig virksomhed. Der udføres skulpturer i sten, ler, bronze og senest også i træ. Der

males på div. materialer, og det bliver til nips eller tonstunge sager, som kommer på udstilling eller til en

udsmykningsopgave. På udstillingen vises arbejder i ler, bronze, træ samt malerier. Udtrykket er naturalistiske om end

med en ekspressiv og rå fremtræden.

Esben Fog arbejder primært med ”gammeldags” filmkameraer og kun med større negativformater. Han fremkalder og

kopierer selv i eget mørkekammer.

Han arbejder mest med iscenesat fotografi, dvs. billeder som er udtænkt på forhånd og iscenesat af fotografen - ofte

med brug af trickteknikker.

Det enkelte billede kan være længe undervejs, når der eksempelvis skal males baggrunde, laves kulisser osv. På

udstillingen vil man, som noget nyt, kunne se enkelte digitale fotos i farve.

Lotte Kjøllers malerier tager næsten altid udgangspunkt i menneskelige relationer. Helt konkret ses ofte et eller to

mennesker i en situation. En del situationer foregår i naturen, en del i et lukket interiør. Musik, leg og drømmesekvenser

er skildret i flere af hendes billeder. Lotte Kjøller har udført en række billeder, der omhandler menneskelig forvandling.

Her forstået som både forvandling og forandring, dvs. menneskets evne til at forandre sig gennem livet. Dette skildres

gennem motivet såvel som farven. Farveholdningen er sprudlende og ekspressiv. Af og til anvendes guld og sølv som

en glitrende understregning af bevægelse i direkte eller overført betydning.

For Line Taarnberg er det nøgne menneske billedet på uskyld, renhed, krop, sensualitet, seksualitet og forførelse. På

billedet bliver synssansen forført – på film forføres vi via syns- og høresansen. Hun synes, det er spændende at arbejde

kunstnerisk med vores sanseoplevelser. Kan man smage Adams æble til Eva, eller omvendt, bare ved at se på et

billede, der illustrerer det?

Dorte Bundesen arbejder i mange forskellige materialer og med mange forskellige teknikker –dels for at finde frem til

lige det materiale, der bedst kan udtrykke den historie hun ønsker at fortælle – og dels fordi hun er en nysgerrig sjæl,

der gerne vil undersøge nye udtryksmåder. I den serie, hun her præsenterer, har hun arbejdet med to fysiske lag i

samme billede – et lag til en baggrund, og et til motivet "det nøgne menneske". Kunstneren er især interesseret i den

skyggevirkning der fremkommer, når der kastes lys på billedet.

Helle Rask Crawford refererer ofte til klassiske myter i sine skulpturer, men det vil være forkert at kalde hende for en

klassisk billedhugger. Man kunne derimod kalde hende for en anti-klassisk kunstner. Hendes skulpturer er ekspressive,

dynamiske, sensuelle og humoristiske. De er fulde af fart, fantasi og fabulerende fortællinger.

Sammen med det ekspressive udtryk med tydelige spor af fingrenes arbejde, den ofte voldsomme dynamik i

kompositionen, sensualiteten og det fabulerende indhold i skulpturerne generelt, er det arbejder som disse, der viser

Helle Crawford som den på én gang traditionsbevidste og helt igennem originale kunstner, hun er.

Deltagerne på udstillingen er:

Line Taarnberg (foto, video og maleri), www.kunstdk.dk/kunstner/line_taarnberg

Esben Fog (foto), www.esben-fog.dk

Lotte Kjøller (maleri, skulptur og artistbooks), www.lk-kunst.dk

Olav Johannisson (maleri og skulptur), www.olavjohannisson.dk

GÆSTEUDSTILLERE: Dorte Bundesen & Helle Rask Crawford

Fælles for kunstnerne er at de arbejder med det NØGNE menneske i deres kunst. De er fremsynede og nyskabende og leger gerne

med folks blufærdighed gemmen happenings og workshops. Flere af dem har gennem hele livet trodset alverdens bornerthed og

brugt "mennesket og dets nøgenhed" som udgangspunkt i deres kunst. De ved godt at deres tema skaber debat. En debat de

ønsker at bidrage til.

Læs mere om kunstnergruppen på: www.the-naked-human-art.com


AF: Mette Kristensen, Leder Af Kunsthal vARTe


Netaviserne jv.dk, stiften.dk, fyens.dk, Lemvig Folkeblad, vafo.dk, 15. April 2018

Kunst: De skitserer den nøgne sandhed

Af: Malene Wonsbek

 

ENG: 

PRESS RELEASE 2018: of the artist group the NUDE human consisting of: Line Taarnberg, Esben Fog, Lotte Kjøller & Olav Johannisson GUEST EXHIBITORS: Dorte Bundesen & Helle Rask Crawford April 8 - 29, 2018 CROQUISEVENT Saturday 14 April at 13-15 by Lotte Kjøller. 

LECTURE Saturday 21 April at 13-14 about the naked man with Kim Bindesbøl FINISSAGE with ARTIST TALK Friday 27 April at 15-17 by Lotte Kjøller In the month of April, there is an opportunity to experience a theme exhibition by the artist group the NUDE human being. The exhibition, which includes photography, video, painting, illustrations and sculpture, shows six artists' very different views of the human body from different interpretations and beliefs. Throughout human history, the body has been the focal point of our understanding of ourselves and our place in the world - just think of Venus by Willendorf, the many Christ figures, Leonardo da Vinci's studies of the body and our time plastic surgery. The body reflects the time of good and evil - thus the body has been admired, created desire, shame, resentment and horror. It has in some cases been sacred and in other contexts just an object. Our notions of what is beautiful and ugly are often based on the body. Not least today with Snapchat, Facebook and selfies have the body a central place in our consciousness. And it's hard to figure out - this one amazing body that reflects so many opposing emotions. How does the body really feel today? The themed exhibition The NUDE man comes with several offers through a wide range of photographs, video, paintings, drawings and sculptures that put the experience of the naked body in center of interpretation and expresses the diversity of the body using each artist's unique artistic expression and perspective.

Like Caravaggio, Leonardo Da Vinci, Picasso and many other artists, the artist group is professional artists who use the naked human being as a model and inspiration in their art. They are interested in man and its body and mind, but in vastly different ways - just like the masters of the past. Olav Johannisson runs a versatile company. Sculptures are made in stone, clay, bronze and most recently also in wood. There painted on div. materials, and it turns into knick-knacks or ton-heavy cases that come on display or into one ornamentation task. The exhibition shows works in clay, bronze, wood and paintings. The term is naturalistic though with an expressive and raw appearance.

Esben Fog works primarily with "old-fashioned" film cameras and only with larger negative formats. He evokes and copies itself in its own darkroom. He works mostly with staged photography, ie. images that are conceived in advance and staged by the photographer - often using trick techniques. The individual image can be a long way along, when, for example, backgrounds have to be painted, scenery made, etc. On the exhibition will, as something new, be able to see individual digital photos in color. Lotte Kjøller's paintings are almost always based on human relationships. Specifically, one or two are often seen people in a situation. Some situations take place in nature, some in a closed interior. Music, play and dream sequences is depicted in several of her photos. Lotte Kjøller has made a number of images that deal with human transformation. Here understood as both transformation and change, ie. man's ability to change through life. This is depicted through the motif as well as the color. The color scheme is exuberant and expressive. Sometimes gold and silver are used as a glittering emphasis on movement in direct or figurative sense.

For Line Taarnberg, the naked human being is the image of innocence, purity, body, sensuality, sexuality and seduction. On the image, the sense of sight is seduced - on film we are seduced via the sense of sight and hearing. She finds it exciting to work artistically with our sensory experiences. Can one taste Adam's apple for Eve, or vice versa, just by looking at one image illustrating it? Dorte Bundesen works in many different materials and with many different techniques - partly to find out just the material that can best express the story she wants to tell - and partly because she is a curious soul, who would like to explore new ways of expression. In the series she presents here, she has worked with two physical layers in same image - one layer for a background, and one for the motif "the naked man". The artist is particularly interested in it shadow effect that appears when light is thrown on the image. Helle Rask Crawford often refers to classical myths in her sculptures, but it would be wrong to call her a classic sculptor. One could, on the other hand, call her an anti-classical artist. Her sculptures are expressive, dynamic, sensual and humorous. They are full of speed, imagination and fabulous tales. Along with the expressive expression with clear traces of the work of the fingers, the often violent dynamics in the composition, the sensuality and the imaginative content of the sculptures in general, it is works like these that show Helle Crawford as the at once tradition-conscious and thoroughly original artist she is. The participants in the exhibition are: Line Taarnberg (photo, video and painting), www.kunstdk.dk/kunstner/line_taarnberg Esben Fog (photo), www.esben-fog.dk Lotte Kjøller (painting, sculpture and artist books), www.lk-kunst.dk Olav Johannisson (painting and sculpture), www.olavjohannisson.dk GUEST EXHIBITORS: Dorte Bundesen & Helle Rask Crawford Common to the artists is that they work with the NUDE person in their art. They are far-sighted and innovative and like to play with people's embarrassment save happenings and workshops. Throughout their lives, several of them have defied the worlds of childbearing and used "man and his nudity" as a starting point in their art. They know very well that their theme creates debate. A debate want to contribute to. Read more about the artist group at: www.the-naked-human-art.com AF: Mette Kristensen, Head of Kunsthal vARTe Netaviserne jv.dk, stiften.dk, fyens.dk, Lemvig Folkeblad, vafo.dk, 15 April 2018 Art: They outline the naked truth By: Malene Wonsbek

Foto: Martin Ravn.

Karen Vendler fra Varde lærte at tegne hos en maler i Indien. Det er nu 30 år siden.- Den nøgne krop er det bedste grundlag for at lære at tegne, for der udfordres man af skygger og former. Jeg har også været til croquis hvor modellen havde tøj på, og det er ikke det samme, indrømmer Karen der sidder til venstre for underviser Lotte Kjøller.

Gennem udstilling med billeder, skulpturer, croquis-event og senere på måneden oplæg med nøgen foredragsholder håber billedkunstner Lotte Kjøller at puste til den vestjyske blufærdighed.

Varde: I København har billedkunstner Lotte Kjøller mange croquis events for både kunstnere under uddannelse, for sjov til en polterabend eller som en happening i forbindelse med ferniseringer. En event hun med største naturlighed også ville præsentere i Varde på galleri vARTe.

- Først da jeg, fra mit hjem på Østerbro, begyndte at lede efter en lokal croquismodel, tænkte jeg: "Hvad er det, jeg kommer over til?", tilføjer hun med et finurligt smil.

" Den slags bruger vi ikke" og "det vil vi helt sikkert ikke have noget med at gøre" var svarene fra de kunstneriske kontakter som Lotte Kjøller opsøgte.

Vort samfund er en mærkelig blanding af bornerthed og frisind.

Lene Søndergaard, Varde, deltager på croquiseventen

LOTTE KJØLLER

Lotte Kjøller er 52 år, født og opvokset Køge og er uddannet kunstner hos Jeff Ibbo i København og et kunstakademi i Paris. Hun slog for alvor igennem som billedkunstner i 1995, hvor hun blev antaget på Kunstnernes Efterårsudstilling. Lotte Kjøller har malet siden hun var to år og er mest kendt for at male nøgne mennesker. Hun har eget atelier i Vanløse, er en flittig kunstner, udstiller og underviser. Billedkunstner Lotte Kjøller er leder af kunstgruppen "Det nøgne menneske" der i hele april måned udstiller på galleri vARTe, Smedegade 35 i Varde. Lotte bor i hele perioden i kunstner-boligen tilknyttet galleriet, og man er velkommen til at kigge ind og følge hendes arbejde.

Yderligere information: www.lk-kunst.dk og www.varte.dk

Nysgerrigheden sejrer

Men en model fandt hun. (modellen, navnet er red. bekendt) fra Skanderborg, der også er formand for Danske Naturister i Østjylland.

- Jeg har været croquismodel før, men det er godt nok nogle år siden, så jeg er lidt nervøs, indrømmede han umiddelbart før de ti deltagere indtog deres pladser og begyndte at skitsere ham.

- Croquis er fransk og betyder at lave skitser især efter nøgenmodeller. Vi ser på kurver, farver og menneskets proportioner, fortæller Lotte Kjøller, der glæder sig over at mødet med vestjyderne indtil nu har været utrolig positivt, og slet ikke så snerpet som hun havde frygtet.

- I mine første 14 dage har jeg vel gennemsnitlig haft 15 besøgende om dagen. Folk er venlige og meget nysgerrige. I forhold til København fornemmer jeg helt klart at en udstilling som denne og ikke mindst en croquis-event udfordrer vestjyderne på deres blufærdighed. Men det er også meningen, tilføjer Lotte Kjøller, der er vant til, at folk synes hun er et meget sammensat menneske.

NØGEN FOREDRAGSHOLDER
Lørdag den 21. april klokken 13 holder Kim Bindesbøll Andersen foredrag i galleri vARTe om "det nøgne menneske". Han er opvokset med en konservativ opfattelse af nøgenhed som seksuel og anstødelig. I dag er han formand for danske naturister i Jylland Nord. Tilhøreren vil blive udfordret med sit syn på det nøgne menneske ikke mindst fordi foredragsholderen holder sit oplæg uden at have en trævl på kroppen. Fredag den 27. april fra klokken 15-17 er der efterfernisering og foredrag ved Lotte Kjøller

Kristen nøgenmaler

Nok er hun kunstneren, der maler billeder med erotiske og seksuelle stemninger, men hun er også et meget kristent menneske. Og det skaber forvirring.

- Først og fremmest synes jeg, at menneskekroppen er smuk uanset om den er ung eller gammel, slank eller kurvet. For mig er det nøgne menneske et ærligt og sårbart menneske, der ikke kan gemme sig bag masker, facader eller påklædning. Igennem hele menneskets historie har kroppen været omdrejningspunktet for vores forståelse af os selv og vores plads i samfundet, siger Lotte Kjøller der med udstillingen i vARTe vil skabe en venlig protest.

- I Nordsjælland oplever jeg, at unge er blevet voldsom blufærdige. En del af deres hverdag går op i at være så perfekte som mulig. Jeg kender mange unge, der som 18-årige aldrig har set deres søskende eller forældre uden tøj. Og den samfundsudvikling ønsker jeg at sætte spørgsmålstegn ved. Er det virkelig den vej vi vil gå? spørger hun, inden hun atter guider croquisdeltagerne der med blød blyant, akvarel eller oliekridt på papir formidler det, det hele handler om nemlig den nøgne sandhed...

Jydske Vestkysten 15. April 2018
Kunst: De skitserer den nøgne sandhed
Af: Malene Wonsbek

GoVarde.dk 18 April 2018

Lørdag er der foredrag om Det NØGNE menneske

Af Ulla Højgaard

I april måned er der mulighed for at opleve en temaudstilling af kunstnergruppen det NØGNE menneske. Udstillingen, der både rummer foto, video, maleri, illustrationer og skulptur, viser seks kunstneres meget forskellige syn på menneskekroppen ud fra forskellige tolkninger og overbevisninger.
Kunstnergruppen består af: Line Taarnberg, Esben Fogh, Lotte Kjøller & Olav Johannisson.
GÆSTEUDSTILLERE: Helle Mie Hellesen, Dorte Bundesen & Helle Rask Crawford.

Kroppen har gennem hele menneskets historie været omdrejningspunktet for vores forståelse af os selv og vores plads i verden – tænk blot på Venus af Willendorf, de mange kristusfigurer, Leonardo da Vincis studier af kroppen og vor tids plastikkirurgi. Kroppen afspejler tiden på godt og ondt – således har kroppen været beundret, skabt begær,

skamfølelse, harme og rædsel. Den har i nogle tilfælde været hellig og i andre sammenhænge blot et objekt. Vores forestillinger om, hvad der er smukt og grimt, tager ofte udgangspunkt i kroppen. Ikke mindst i dag med Snapchat, Facebook og selfies har kroppen en central plads i vores bevidsthed. Og den er svær at blive klog på – denne

fantastiske krop, som afspejler så mange modsatrettede følelser.

Hvordan har kroppen det så egentlig i dag? Det kommer temaudstillingen Det NØGNE menneske med flere bud på gennem en bred vifte af fotografier, video, malerier, tegninger og skulpturer, der sætter oplevelsen af den nøgne krop i centrum for fortolkning og udtrykker kroppens mangfoldighed ved hjælp af hver kunstners unikke kunstneriske udtryk og perspektiv.

Ligesom Caravaggio, Leonardo Da Vinci, Picasso og mange andre kunstnere, er kunstnergruppen professionelle kunstnere, der bruger det nøgne menneske som model og inspiration i deres kunst. De interesserer sig for mennesket og dets krop og sind, men på vidt forskellige måder – akkurat som fortidens mestre.

Olav Johannisson har gang i en alsidig virksomhed. Der udføres skulpturer i sten, ler, bronze og senest også i træ. Der males på div. materialer, og det bliver til nips eller tonstunge sager, som kommer på udstilling eller til en udsmykningsopgave. På udstillingen vises arbejder i ler, bronze, træ samt malerier. Udtrykket er naturalistiske om end med en ekspressiv og rå fremtræden.

Esben Fog arbejder primært med ”gammeldags” filmkameraer og kun med større negativformater. Han fremkalder og kopierer selv i eget mørkekammer.

Han arbejder mest med iscenesat fotografi, dvs. billeder som er udtænkt på forhånd og iscenesat af fotografen – ofte med brug af trickteknikker.

Det enkelte billede kan være længe undervejs, når der eksempelvis skal males baggrunde, laves kulisser osv. På udstillingen vil man, som noget nyt, kunne se enkelte digitale fotos i farve.

Lotte Kjøllers malerier tager næsten altid udgangspunkt i menneskelige relationer. Helt konkret ses ofte et eller to mennesker i en situation. En del situationer foregår i naturen, en del i et lukket interiør. Musik, leg og drømmesekvenser er skildret i flere af hendes billeder. Lotte Kjøller har udført en række billeder, der omhandler menneskelig forvandling.

Her forstået som både forvandling og forandring, dvs. menneskets evne til at forandre sig gennem livet. Dette skildres gennem motivet såvel som farven. Farveholdningen er sprudlende og ekspressiv. Af og til anvendes guld og sølv som en glitrende understregning af bevægelse i direkte eller overført betydning.

For Line Taarnberg er det nøgne menneske billedet på uskyld, renhed, krop, sensualitet, seksualitet og forførelse. På billedet bliver synssansen forført – på film forføres vi via syns- og høresansen. Hun synes, det er spændende at arbejde kunstnerisk med vores sanseoplevelser. Kan man smage Adams æble til Eva, eller omvendt, bare ved at se på et billede, der illustrerer det?

Dorte Bundesen arbejder i mange forskellige materialer og med mange forskellige teknikker –dels for at finde frem til lige det materiale, der bedst kan udtrykke den historie hun ønsker at fortælle – og dels fordi hun er en nysgerrig sjæl, der gerne vil undersøge nye udtryksmåder. I den serie, hun her præsenterer, har hun arbejdet med to fysiske lag i

samme billede – et lag til en baggrund, og et til motivet “det nøgne menneske”. Kunstneren er især interesseret i den skyggevirkning der fremkommer, når der kastes lys på billedet.

Helle Rask Crawford refererer ofte til klassiske myter i sine skulpturer, men det vil være forkert at kalde hende for en klassisk billedhugger. Man kunne derimod kalde hende for en anti-klassisk kunstner. Hendes skulpturer er ekspressive, dynamiske, sensuelle og humoristiske. De er fulde af fart, fantasi og fabulerende fortællinger.

Sammen med det ekspressive udtryk med tydelige spor af fingrenes arbejde, den ofte voldsomme dynamik i kompositionen, sensualiteten og det fabulerende indhold i skulpturerne generelt, er det arbejder som disse, der viser Helle Crawford som den på én gang traditionsbevidste og helt igennem originale kunstner, hun er.

FAKTA:
Udstillingen er fra den 7.-29. april 2018
Sted: Kunsthal vARTe, Smedegade 35, (indg. fra Spigerborgade) Varde
Lørdag den 21. april er der et foredrag om “det nøgne menneske” med Kim Bindesbøll Andersen hvor man der findes en hemmelighed involveret så man vil blive prøvet på sin blufærdighed og nok vil få et lille schok.
Bededag er der efter-fernisage hvor Lotte Kjøller vil præsentere den store installation “I begyndelsen var billedet” med maleri/installation Lotte Kjøller. Lyd: Alfredo Moreleon. – samt Artisttalk af billedkunstner Lotte Kjøller.

 

Du kan læse mere om kunstnerne på deres hjemmeside: www.the-naked-human-art.com

Opret din egen hjemmeside med Webador