Do you want to be a White Angel Soldier - performance 14-21 juli 2021 and education

Jeg er som en kvindelig soldat der kæmper for mit land!

Tak Gud Fader fordi du håndhæver din lov og orden så verden kan blive et godt sted at være!

Vil du være Guds soldat? 

Jeg er blevet bedt om at undervise de danske strissere i åndeligt selvforsvar og gøre dem til white Angel soldiers. Det er under opbygning og hvor og hvordan vides ikke. Det er en forudsætning at kursisterne er kristne. Både mænd og kvinder kan deltage. 

 

Vi vil tage udgangspunkt i steder og skrifter i biblen. Vi vil lære at forstå hvorfor Kong Davids salmer er så vigtige. Vi vil undersøge hvordan Kong David kunne kæmpe og vinde land simpelthen ved "at ligge på den grønne eng" uden at slås fysisk. Vi vil lære at kommunikere med Gud som en indre profetisk stemme indeni os. Vi vil lære nogle øvelser hvor vi kan "zoome" os ind på f.eks et offer eller en skurk ved at gøre tanke eksperimenter. Vi vil profetere til hinanden og om hinanden 2 og 2 så vi kan øve os i at lytte til Guds indre stemme og til andres indre stemme. Vi vil bede sammen nogle enkle meditative bønner bl.a keltiske bønner der kan bruges i vores forsvar. Vi vil lære at forstå hvorfor det er så vigtigt selv at trække sig til side og lade Gud komme til.

 

Der vil i kurset indgå indvielsesriatual og kendskab til min helbredende evne "Hvide engel". Vi vil lære hvordan vi kalder på hende og hvordan hun kan hjælpe os til at få vigtige åndelige informationer og fysisk kraft. Vi vil øve os i at bruge hende. Vi lærer at helbrede med hende. Vi lærer at forsvare os med hende.

 

Alle kursister vil få en særlig Guddommelig beskyttelse der både forsvarer ham men også forpligter i det daglige politiarbejde. Alle kristne i verden nyder Guds Guddommelige beskyttelse og vi vil derfor lære at forstå principperne og mulighederne i dette. Jeg ønsker på denne måde at give videre hvad jeg har lært mig selv de sidste 7,5 forfærdelige år hvor jeg har måttet helt alene holde stand imod psykopater og andre kriminelle i Danmark.

 

ENG:

I'm like a female soldier fighting for her country!

 

Thank God Father for enforcing your law and order so the world can become a great place to be!

 

Do you want to be a soldier of God?

I have been asked to teach the Danish cops in spiritual self-defense and make them white Angel soldiers. It is under construction and where and how is not known. It is a prerequisite that the students are Christians. Both men and women can participate. We will take as our starting point places and scriptures in the Bible. We will learn to understand why King David's hymns are so important. We will explore how King David could fight and win land simply by "lying on the green meadow" without fighting physically. We will learn to communicate with God as an inner prophetic voice within us. We will learn some exercises where we can "zoom in" on, for example, a victim or a villain by doing thought experiments. We will prophesy to one another and to one another 2 and 2 so that we can practice listening to the inner voice of God and to the inner voice of others. We will pray together some simple Celtic prayers that can be used in our defense. We will learn to understand why it is so important to step aside and let God come to you. The course will include initiation ritual and knowledge of my healing ability "White Angel". We will learn how to call on her and how she can help us gain important spiritual information and physical strength. We will practice using her. We learn to heal with her. We learn to defend ourselves with her. All students will receive a special Divine protection that both defends him but also commits in the daily police work. All Christians in the world enjoy God's Divine protection and we will therefore learn to understand the principles and possibilities of this. In this way, I want to pass on what I have taught myself the last 7.5 terrible years where I have had to stand alone against psychopaths and other criminals in Denmark.