Hvide Engel / White Angel / Valkoinen Enkeli Happening, Gallery Lk-kunst.dk, Copenhagen, DK 2020

 

Hvide Engel Happening

 

 

2021: "Hvide Engel Happening". 

          "White Angel Happening".

     

I slut Februar start Marts 2021 vil Hvide Engel Happening fremkomme. 2 marts holdt englene møde med landets mænd om deres adfærd overfor kvinder.

 

Hvide Engel happening sker ligenu i Danmark. Alle der har lyst kan deltage på eget ansvar. Jeg har åbnet for at man kan prøve min helbredende evne til at fremmane engle.

 

Massevis af mennesker i Danmark har i denne tid haft besøg af en Seraf der er en type engel. I Bibelen oversættes to forskellige ord med 'engel'. I Det Gamle Testamente bruges det hebraiske ord malak (מַלְאָךְ), der betyder budbringer. I Det Nye Testamente bruges det græske ord angelos (ἄγγελος), der også betyder budbringer eller udsending. Kun keruber og serafer bliver i Bibelen beskrevet som havende vinger - keruber har to og serafer har seks - men ellers bliver engle ikke beskrevet i Bibelen. I kristen kunst er Engle også inspireret af beskrivelsen af de 'fire levende væsener' fra Ezekiels Bog og Johannes Åbenbaringen. En engel er et udødeligt, åndeligt væsen som tænkes at formidle kontakt mellem Gud og mennesker, som budbringer og tjener eller som hjælper og beskytter.

 

Der står i biblen at Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen og derfor er de kommet til Jorden for at hjælpe deres Lotte, Hvide Engel. Lotte Kjøllers helbredende evne kaldes Hvide Engel og er en kristen levende ånd så man må regne med at blive oplært i den kristne tro hvis man siger ja til hende. Serafernes indtog endte da også med at de samlede rigtig mange mænd i Danmark og der var mange der omvendte sig da de så de 3 meter høje væsner. Det havde Danmark ikke regnet med. Et mirakel på deres jord. Det er Gud Fader der er hersker over Englene som bor i Himmelen og som styrer hvornår denne happening slutter.

 

Denne happening har medvirket til at Lotte i Danmark kaldes Englepigen.

Rygterne om englepigen Lotte Kjøllere engle spredte sig først i Danmark fordi englene blev set. Derefter spredte rygterne sig ud over Danmarks grænser til resten af verden. Lotte var blevet verdensberømt.

 

 

 

 

2021: "Hvide Engel happening".

"White Angel happening".

At the end of February starting March 2021, White Angel Happening will appear.

 

Hvide Engel happening is happening right now in Denmark. Anyone who wants can participate at their own risk. I have opened up the possibility of testing my healing ability to summon angels. Lots of dominant people in Denmark have during this time been visited by seraphim. In the Bible, two different words are translated with 'angel'. In the Old Testament, the Hebrew word malak (מַלְאָךְ) is used, meaning messenger. In the New Testament, the Greek word angelos (ἄγγελος) is used, which also means messenger or messenger. Only cherubs and seraphim are described in the Bible as having wings - cherubs have two and seraphim have six - but otherwise angels are not described in the Bible. In Christian art, Angels are also inspired by the description of the 'four living beings' from the Book of Ezekiel and the Revelation of John. An angel is an immortal, spiritual being who is thought to mediate contact between God and humans, as messenger and servant or as helper and protector The Bible says that All angels are only serving spirits who are sent out to help those who are to inherit salvation and therefore they have come to Earth to help their Lotte, White Angel. Lotte Kjøller's healing ability is called White Angel and is a Christian living spirit so you can count on being trained in the Christian faith if you say yes to her. The entrance of the seraphim ended up gathering a lot of men in Denmark and there were many who repented when they saw the 3 meter tall creatures. Denmark had not anticipated this. A miracle on their land. It is God the Father who rules over the Angels and controls when this happening ends.

 

The rumors about the angel girl Lotte Kjoeller angels first spread in Denmark because the angels were seen. Then the rumors spread beyond Denmark's borders to the rest of the world. Lotte had become world famous.