Light Windows 2023. WISHING woman POWER! INSTALLATION. 23.02.23 to 30.05.23 IN GALLERY LK-KUNST.DK - LIGHT ART EXHIBITION BY LOTTE KJOELLER

Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast. Esajas' Bog 41,10

Fear not, for I am with you; do not despair, for I am your God. I strengthen you and help you, my victorious hand holds you fast. Isaiah's book 41,10

 

kvindeMAGT ØNSKES! wishing woman power!

KVINDEMAGT ØNSKES!

I alvor og spøg.

Galleri Lk-kunst udstiller i atelierets vindue. Mine vindues installationer er blevet kult. Her kan man stå i sikkerhed og studere installationen uden den store sygdomsmæssige risiko. Udstillingen er forsikret.

 

Det har været en hård tid for alle os danskere. Både bløde mænd, kvinder og børn har lidt under en nærmest borgerkrig agtig skæbne i vores land Danmark og ja faktisk i hele verden. Børnene har været de helt store tabere her hos os. Men både børn, kvinder og mødre er taberne.

 

De har set mor få bank. Nogle har selv fået bank. Masser af bank. Kvinder er blevet voldtaget og børn er blevet seksuelt misbrugt især af Far eller fremmede mænd. Derfor har jeg dedikeret min installation til de misbrugte og mishandlede piger og kvinder.

 

Jeg udstiller min installation fra 23/2-30/5.

8 Marts er kvindedag hvor kvinders skæbne debatteres. 10 maj vil mine venner fejre dagen med en koncert af kvinder.

Hele maj vil man ud over installationen kunne se et hologram indkapslet i krystal fra Ægypten i anledning af Light Windows der fejres med årets lysdag 16 maj. Den er rigtig flot og sjov. Min ven vil til maj sætte hologrammet op i installationen. Installationen er flottest når solen går op og ned så man kan se den lyser.

 

Jeg sætter lysende kunst i vinduer. Kunst med budskab. Kunst med håb. Vi håber på et år med fred og frihed for kvinder og børn. Lad os have fokus på alle kvinderne i verden. Fattige kvinder, rige kvinder, store kvinder, små kvinder, lykkelige kvinder og ulykkelige kvinder og ja alle os voksne eller unge kvinder. 

Alle Guds kvinder og børn.  De unge kvinder er vores nye fremtid. Deres børn er vores fremtid. Går alle de unge i verden i kloster er der ingen fremtid med familie og børn og vores verden vil uddø. Lad os derfor slutte fred med hinanden og indføre mere fredelige metoder til vores kvinde og børne og unge opdragelse.

 

Hilsen Lotte Kjøller

Kunst skabt af og ide af Kunstner Lotte Kjøller

 

Installationen kan ses i Galleri Lk-kunst vindue

23/2 - 30/5 2023

Bogholder Alle 66 kl th

2720 Vanløse, Copenhagen, DK


WISHING woman POWER! INSTALLATION. 23.02.23 to 30.05.23 IN GALLERY LK-KUNST.DK - LIGHT ART EXHIBITION BY LOTTE KJOELLER

UK:

WISHING WOMAN POWER!

Seriously and jokingly.

Gallery Lk-kunst exhibits in the studio window. My window installations have become cool. Here you can stand in safety and study the installation without the great risk of illness. The exhibition is insured.

 

It has been a hard time for all of us Danes. Both soft men, women and children have suffered an almost civil war-like fate in our country and indeed in the whole world. The children have been the biggest losers here with us. But both children, women and mothers are the losers.

 

They've seen mom get knocked up. Some have even got a knoched op. Lots of knocked up. Women have been raped and children have been sexually abused, especially by fathers or strange men. That is why I have dedicated my installation to the abused and mistreated girls and women.

 

I am exhibiting my installation from 23/2-30/5.

8 March is Women's Day, when the fate of women is debated. May 10, my friends will celebrate the day with a concert.

Throughout May, in addition to the installation, you will be able to see a hologram encased in crystal from Egypt on the occasion of Light Windows, which is celebrated with this year's Light Day on 16 May. It is really nice and funny. My friend wants to install the hologram in the installation in May. The installation is most beautiful when the sun rises and sets so you can see it light up.

 

I put light art in windows. Art with a message. Art with hope. We hope for a year of peace and freedom for women and children. Let's focus on all the women in the world. Poor women, rich women, big women, small women, happy women and unhappy women and yes all of us adult or young women.

All women and children of God. The young women are our new future. Their children are our future. If all the young people in the world go to monasteries, there will be no future for families and children and our world will die out. Let us therefore make peace with each other and introduce more peaceful methods for the upbringing of our women and children and young people.

 

Best Regards, Lotte Kjöller

Art created by and idea of Artist Lotte Kjøller

 

The installation can be seen in the Gallery Lk-kunst window

23/2 - 30/5 2023

Bogholder Alle 66 kl. th

2720 Vanloese, Copenhagen, DK

Opret din egen hjemmeside med Webador