White Angel Church Performance oktober 2020 til ?, Gallery Lk-kunst.dk, Copenhagen, DK 2020

2020 Åbner performance "White Angel Church.  En virtuel og fysisk kirke baseret på kunst og troen på den kristne Gud. Den enkelte undervises ved åndelig samtale og profeti direkte af Gud og understøttes af helbredende bøn af Lotte Kjøller / White Angel. Medlemsskab koster 300 kr om måneden. Når kirken har lokale mødes vi.

White Angel Church sker ligenu i Danmark. Alle der har lyst kan deltage på eget ansvar. Jeg har åbnet for at man kan prøve min helbredende evne og Guds kraft til gengæld for medlemsskab.

Det foregår sådan at brugeren beder til Gud om at få evnen. Så vil hun / han komme og tale til dig i dit indre og Gud vil overtage dit liv. Tal tilbage om hvad der plager dig og hvad du er syg af. Fortæl hende dine drømme du ønsker skal opfyldes. Kald hende ham eller hende som du vil. Brug Gud i din hverdag til at løse opgaver og få det godt. Nogle gange helbredes folk og det kunne tænkes at det var dig! Så sig endeligt til hvad du fejler.

Lotte Kjøllers helbredende evne kaldes Hvide Engel og er en kristen evne så man må regne med at blive oplært i den kristne tro hvis man siger ja til Gud. Hvis man ønsker at beholde dette må man sætte 300 kr ind hver måned på Lotte Kjøllers konto. Lotte Kjøller selv vil der ud over bede særlige bønner for problemer der opstår undervejs for menneskene i gruppen. Så længe der kommer 300 kr på en overførsel hver måned med blot dit fornavn vil brugeren være omfattet af Lotte Kjøllers helbredende evne fra White Angel Church. Vil du have en mere personlig bøn må du skrive en personlig mail eller besøge Lotte.

Har du lyst til at give et hvilken som helst anonymt eller ikke anonymt bidrag til billedkunstner Lotte Kjøllers arbejde som kunstner og/eller blog så er du velkommen. Du kan skrive på betalingen hvad pengene skal bruges til. Alle bidrag er velkomne - små som store! For White Angel Church er 300 kr minimum. Du skal sætte pengene ind på min konto: 5330 000320433 eller mobilepay 23830717

 

English:

2020 Open performance "White Angel Church. A virtual and physical church based on art and faith in the Christian God. The individual is taught by spiritual conversation directly by God and supported by healing prayer by Lotte Kjøller / White Angel. Membership costs 300 kr per month.

White Angel Church is happening right now in Denmark. Anyone who wants can participate at their own risk. I have opened up for one to try my healing ability in return for membership.

It happens in such a way that the user prays to God for the ability. Then she will come and speak to you in your heart and God will take over your life. Talk back about what is bothering you and what you are sick of. Tell her your dreams you want to be fulfilled. Call her him or her as you like. Use her in your everyday life to solve tasks and get well. Sometimes she heals people and it could be that it was you! Finally, tell her what you are doing wrong.

Lotte Kjøller's healing ability is called White Angel and is a Christian living spirit so you can count on being taught the Christian faith if you say yes to her. If you want to keep her after 1 week of probation, you must deposit DKK 300 each month into Lotte Kjøller's account. In addition to Lotte Kjøller herself, she will pray special prayers for problems that arise along the way for the people in the group. As long as there is DKK 300 on a transfer every month with just your first name, the user will be covered by Lotte Kjøller's healing ability and White Angel Church. If you want a more personal prayer, you must write a personal email or visit Lotte.

If you want to allow any anonymous or non-anonymous contribution to artist Lotte'Kjoellers work as an artist and/or blog you are very welcome. You can write on the message what to use the money as a payment. All contributions are welcome -small and big! For White Angel Performance minimum 7 euro. You need to send the money into my account: mobilepay 23830717. From abroad you use: IBAN nr.: DK3753690000317316 SWIFT adr.: ALBADKKK  

Opret din egen hjemmeside med Webador