• This site is in Danish and English
  • © Copyright 2000-2022. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller

CHRISTMAS INSTALLATION FOR CHILDREN AND growen ups 1-31 DECEMBER 2023 IN GALLERY LK-KUNST.DK - LIGHT ART EXHIBITION Snow Mann BY LOTTE KJOELLER

I alvor og spøg.

Galleri Lk-kunst udstiller i atelierets vindue. Mine vindues installationer er blevet kult. Her kan man stå i sikkerhed og studere installationen uden den store sygdomsmæssige risiko. Udstillingen er forsikret.

 

Jule installationen er både for de små og store børn og deres voksne. Med hver sin alder vil børnene se helt forskelligt på den. Bjørnene lyser, de har røde huer på og er sjove stadigvæk. Store børn kan læse og det kan voksne også... og forstå meget mere. Julemirakler kan ske....

 

Det har været en hård tid for alle os danskere. Både bløde mænd, kvinder og børn har lidt. Nogle har været syge.  Jeg har selv været "syg". Derfor er Snow Manns snemand lavet af blandt andet ståltråd, 4 hospitalssokker og en hospitalsundertrøje. I reden ligger lysende fugle.

Barnevognen jeg bruger er købt af en mand der har misbrugt de børn der har leget med vognen. Børn, Børnebørn og oldebørn. Jeg kender selv et misbrugt barn (nu voksen) der havde sådan en. Hun er min søster. Den er nu dannet til en snemand eller nærmere en sne fugl. En Fugl Phønix. Et håb. En fugl med sin rede fyldt med lysende glade børn.

 

De 3 bjørne er bjørnemor og 2 unger. De er ude at gå tur med deres babyer i vognen. Disse bjørne fik jeg i arv efter min ene åndelige Fader, da han døde. Jeg var så ked af det at hans enke lod mig arve hans ur og disse 3 lysende bjørne. Jeg valgte dem fordi de netop kan bruges til mange ting og ikke "kun" er nisser. Hele hans have var fuld af store nissefigurer. Jeg er meget glad for mine bjørne. De minder mig om en god faderskikkelse jeg har haft. Vi delte mange ting og lignede hinanden meget indeni som de specielle mennesker vi var. Derfor kunne vi sidde i timevis og hygge med Bornholmske specialiteter (det var der han kom fra) og drøfte Gud og verdenssituationen. Han var en blå blok mand men han var også et godt menneske. Vi stod ret alene i vores tid men havde hinanden at støtte os til. Nu er mørket heldigvis ved at lysne og jeg tror at min Fader ville være stolt af sin Åndelige Datter hvis han kigger ned fra himlen. Vi som havde et bedre helbred end hans dårlige hjerte er ved at have overlevet mørket. Al ære og minde til ham. Han ligner af væren lidt min daværende mand. De var begge kristne  blå blok mænd. Disse 3 bjørne indgår altid i mine Juleinstallationer. De gør forskellige ting. De er klædt nyt på. De små børn er helt vilde med dem. De kalder dem bamser. Men påklædte isbjørne der lyser er vel også en slags bamser.

 

De 2 rensdyr ser dumme ud. Pindetynde ben og tykke maver. De har spist for meget risengrød. De symboliserer dyrenes vilkår og dyrevelfærd. Der har været en heftig debat især overfor kæledyr som heste. Og rensdyrene er julens heste. Lad os tænke os om en gang til før vi skader dyrene. De er levende væsner som vi selv.

 

De 2 fotos er af mig selv som barn. Jeg har fået dem af moster. Det ene er sammen med min moster. Min mor har givet mig en nisse og 3 kurve der minder hende om jul. Jeg har lånt "Peters Jul" der var et fast holdepunkt hele Jule december i mit barndomshjem. Min far har illustreret bogen udenpå og jeg har som lille illustreret den indeni. Installationenn vil forandre sig i løbet af måneden og nye ting komme i.

 

Jeg udstiller min installation fra 1 - 31 dec. Den er flottest når solen går op og ned så man kan se den lyser. Lotte Kjøllers installation er skabt til alle der holder med børnene i Danmark og i verden. Det er nemlig ikke alle voksne der mishandler børn. Og det skal børnene vide.

 

Vi sætter lysende kunst i vinduer. Kunst med budskab. Kunst med håb. Julehåb. Vi ønsker jer alle en god og fredelig jul. Lad os have  focus på alle børnene i verden. Fattige børn, rige børn, store børn, små børn og ja også os voksne børn. Mænd og kvinder. Alle Guds børn.  

 

Herved ønsker White Angel Church, Lk-Kunsthal og Galleri Lk-Kunst jer en rigtig velsignet jul hvor I skal give en god gave til dem i elsker ligesom de 3 visemænd gjorde det til Jesusbarnet og huske at holde om og af hinanden.

 

Hilsen Lotte Kjøller

 

Kunst skabt af og ide af Kunstner Lotte Kjøller

 

Installationen kan ses i Gallery Lk-kunst vindue

1-31 December 2023

Bogholder Alle 66 kl th

2720 Vanløse, Copenhagen, DK


UK:

Seriously and jokingly.

Galleri Lk-kunst exhibits in the studio window. My window installations have become cool. Here you can stand in safety and study the installation without the great risk of illness. The exhibition is insured.

 

The Christmas installation is for both young and old children and their adults. With each age, the children will look at it completely differently. The bears light up, they wear red hats and are still funny. Big kids can read and so can adults... and understand a lot more. Christmas miracles can happen....

 

It has been a hard time for all of us Danes. Soft men, women and children alike have suffered. Some have been sick. I have been "sick" myself. That is why snow Mann's snowman is made of, among other things, 4 hospital socks and a hospital undershirt.

 

The pram I use was bought by a man who abused the children who played with the pram. Children, Grandchildren and great-grandchildren. I myself know an abused child (now an adult) who had one like that. She is my sister. It is now formed into a snowman or rather a snow bird. Bird Phoenix. A fowl with its nest full of shining children.

 

The 3 bears are a mother bear and 2 cubs. They are out for a walk with their babies. I inherited these bears from my one spiritual Father when he died. I was so sad that his widow let me inherit his watch and these 3 glowing bears. I chose them because they can be used for many things and are not "only" gnomes. His whole garden was full of large goblin figures. I am very happy with my bears. They remind me of a good father figure I had. We shared many things and were very similar inside and as the special people we were. That's why we could sit for hours and enjoy Bornholm specialties (that's where he came from) and discuss God and the world situation. He was a blue block man but he was also a good person. We were quite alone in our time but had each other to support us. Now, fortunately, the darkness is getting lighter and I think my Father would be proud of his Spiritual Daughter if he looks down from heaven. We who had better health than his bad heart have survived. All honor and memory to him. He looks a bit like my current husband. They were both Christian  blue block men. These 3 bears are always included in my Christmas installations. They do different things. They are dressed in new clothes. The little kids absolutely love them. They call them teddy bears. But dressed-up polar bears that light up are probably also teddy bears.

 

The 2 photos are of myself as a child. The one with my aunt. My mother gave me an elf and 3 baskets as well as "Peter's Christmas" which was a fixed point of Christmas December in my childhood. My father illustrated the outside of the book and I illustrated the inside as a child. It will change during the month and new things will come in.

 

I exhibit my installation from 1 - 31 Dec. It is most beautiful when the sun rises and sets so you can see it glow. Lotte Kjøller's installation was created by 2 men and 1 woman who work with the children in Denmark and around the world. Not all adults mistreat children. And the children need to know that.

 

We put luminous art in windows. Art with a message. Art with hope. Christmas hope. We wish you all a happy and peaceful Christmas. Let's focus on all the children in the world. Poor kids, rich kids, big kids, little kids and yes, even us grown kids. Men and women. All God's children.

 

Hereby, White Angel Church, Lk-Kunsthal and Gallery Lk-Kunst wish you a truly blessed Christmas where you must give a good gift to those you love, just as the 3 deputies did for the baby Jesus and remember to care for and for each other.

 

Regards, Lotte Kjøller

 

Art created by and idea of Artist Lotte Kjøller

 

The installation can be seen in the Gallery Lk-kunst window

1-31 December 2023

Bogholder Alle 66 at th

2720 Vanløse, Copenhagen, DK