WISHING CHILDREN POWER! CHRISTMAS INSTALLATION FOR CHILDREN AND growen ups 4-30 DECEMBER 2022 IN GALLERY LK-KUNST.DK - LIGHT ART EXHIBITION BY LOTTE KJOELLER

BØRNEMAGT ØNSKES! wishing Children power!

BØRNEMAGT ØNSKES!

I alvor og spøg.

Galleri Lk-kunst udstiller i atelierets vindue. Mine vindues installationer er blevet kult. Her kan man stå i sikkerhed og studere installationen uden den store sygdomsmæssige risiko. Udstillingen er forsikret.

 

Jule installationen er både for de små og store børn og deres voksne. Med hver sin alder vil børnene se helt forskelligt på den. Bjørnene lyser, de har røde huer på og er sjove stadigvæk. Store børn kan læse og det kan voksne også... og forstå meget mere. Julemirakler kan ske....

 

Det har været en hård tid for alle os danskere. Både bløde mænd, kvinder og børn har lidt under en nærmest borgerkrig agtig skæbne i vores land og ja faktisk i hele verden. Børnene har været de helt store tabere her hos os. Men både børn, kvinder og mødre er taberne.

 

De har set mor få bank. Nogle har selv fået bank. Masser af bank. Kvinder er blevet voldtaget og børn er blevet seksuelt misbrugt især af Far eller fremmede mænd. Derfor har jeg dedikeret min Jule installation til de misbrugte børn.

 

Barnevognen jeg bruger er købt af en mand der har misbrugt de børn der har leget med vognen. Børn, Børnebørn og oldebørn. Jeg kender selv et misbrugt barn (nu voksen) der havde sådan en. Hun er min søster.

 

De 3 bjørne er bjørnemor og 2 unger. De er ude at gå tur med deres babyer troldene. Disse bjørne fik jeg i arv efter min ene åndelige Fader, da han døde. Jeg var så ked af det at hans enke lod mig arve hans ur og disse 3 lysende bjørne. Jeg valgte dem fordi de netop kan bruges til mange ting og ikke "kun" er nisser. Hele hans have var fuld af store nissefigurer. Jeg er meget glad for mine bjørne. De minder mig om en god faderskikkelse jeg har haft. Vi delte mange ting og lignede hinanden meget indeni og som de specielle mennesker vi var. Derfor kunne vi sidde i timevis og hygge med Bornholmske specialiteter (det var der han kom fra) og drøfte Gud og verdenssituationen. Han var en blå blok mand men han var også et godt menneske. Vi stod ret alene i vores tid men havde hinanden at støtte os til. Nu er mørket heldigvis ved at lysne og jeg tror at min Fader ville være stolt af sin Åndelige Datter hvis han kigger ned fra himlen. Vi som havde et bedre helbred end hans dårlige hjerte er ved at have overlevet. Al ære og minde til ham. Han ligner af væren lidt min nuværende mand. De var begge kristne  blå blok mænd. Disse 3 bjørn indgår altid i mine Juleinstallationer. De gør forskellige ting. De er klædt nyt på. De små børn er helt vilde med dem. De kalder dem bamser. Men påklædte isbjørne der lyser er vel også bamser.

 

De 2 babyer i bjørnenes dukkevogn er en han og en hun trold. Jeg fandt dem i en genbrugsbutik. Jeg kunne ikke lade være med at købe dem. Sådan 2 trolde havde mig og min ældste lillesøster der nu har misbrugt sin datter. Vi piger legede meget med dem. Vi legede med dem helt til vi blev ret store. Min leg bestod i at lave tøj til mine trolde. De havde spejdertøj, nissetøj ja al muligt tøj. Jeg var dygtig til at sy så de manglede ikke noget. Om sommeren lavede jeg en mini Spejderlejr i det nyslåede græs i vores have til dem. Jeg tror jeg var 16 år før jeg stoppede med det. Mine trolde havde en særlig dejlig duft af rågummi som jeg holdt meget af.  Se det var dagens gode minde. Min Niece fik som stor pige sin mors trolde. Jeg husker at den ene hed Jens. b 

 

Det grædende barn var et billede ligesom det min farmor havde hængende. Mit er et sigøjnerbarn. Det var de børn i gamle dage der havde det særligt svært i Danmark og Europa. De blev sikkert også seksuelt misbrugt. Det blev set som noget smukt når et barn græd. Mit barn græder ikke.

Jeg har derfor lavet et mirakel så barnet kan fælde en tåre. I dag d. 5/12 er billedet med barnet blevet set græde. Når barnet fælder en tåre bliver den der ser miraklet helbredt. Jeg har selv fundet på miraklet. Jeg har haft engle til hjælp.

 

De unge i Danmark og i verden har protesteret ligesom de unge gjorde det i 60érne. De er gået i kloster. De er begyndt at bede. Hvem skulle have troet det? En mere lys energi er opstået på grund af de unges jobvalg. Vi går en lysere tid i møde i en ellers mørk tid af den grund. Lad julens budskab og kærligheden sejre. Lad lyset og det lille Jesusbarn sejre.

 

Må Far og Mor tale med deres børn om det! Må Far give barnet det det ønsker sig - kærlighed og ikke flere bank og incest.

 

Jeg udstiller min installation fra 4 - 30 dec. Den er flottest når solen går op og ned så man kan se den lyser. Lotte Kjøllers installation er skabt af 2 mand og 1 kvinde der holder med børnene i Danmark og i verden. Det er nemlig ikke alle voksne der mishandler børn. Og det skal børnene vide.

 

Vi sætter lysende kunst i vinduer. Kunst med budskab. Kunst med håb. Julehåb. Vi ønsker jer alle en god og fredelig jul. Lad os have  focus på alle børnene i verden. Fattige børn, rige børn, store børn, små børn og ja også os voksne børn. Mænd og kvinder. Alle Guds børn.  De børn er vores nye fremtid. Deres børn er vores fremtid. Går alle de unge i verden i kloster er der ingen fremtid med familie og børn og vores verden vil uddø. Lad os derfor slutte fred med hinanden og indføre mere fredelige metoder til vores kvinde og børne og unge opdragelse.

 

Herved ønsker White Angel Church, Lk-Kunsthal og Galleri Lk-Kunst jer en rigtig velsignet jul hvor I skal give en god gave til dem i elsker ligesom de 3 vicemænd gjorde det til Jesusbarnet og huske at holde om og af hinanden.

 

Hilsen Lotte Kjøller

 

Kunst skabt af og ide af Kunstner Lotte Kjøller

 

Installationen kan ses i Gallery Lk-kunst vindue

4-30 December 2023

Bogholder Alle 66 kl th

2720 Vanløse, Copenhagen, DK


Wishing Children power! Christmas installation for children and growen ups 4-30 December 2022 in Gallery Lk-Kunst.dk. - Light art exhibition by Lotte Kjoeller

UK:

WISHING CHILDREN POWER!

Seriously and jokingly.

Galleri Lk-kunst exhibits in the studio window. My window installations have become cool. Here you can stand in safety and study the installation without the great risk of illness. The exhibition is insured.

 

The Christmas installation is for both young and old children and their grown ups. With each age, the children will look at it completely differently. The bears light up, they wear red hats and are still funny. Big kids can read and so can adults... and understand a lot more. Christmas miracles can happen....

 

It has been a hard time for all of us Danes. Both soft men, women and children have suffered an almost civil war-like fate in our country and indeed in the whole world. The children have been the biggest losers here with us. But both children, women and mothers are the losers.

 

They've seen mom get knocked up. Some have even themselves got knocked up. Lots of knocked up. Women have been raped and children have been sexually abused, especially by fathers or strange men. That is why I have dedicated my Christmas installation to the abused children.

 

The pram I use was bought by a man who abused the children who played with the pram. Children, Grandchildren and great-grandchildren. I myself know an abused child (now an adult) who had one like that. She is my sister.

 

The 3 bears are a mother bear and 2 cubs. They are out for a walk with their baby trolls. I inherited these bears from my one spiritual Father when he died. I was so sad that his widow let me inherit his watch and these 3 glowing bears. I chose them because they can be used for many things and are not "only" goblins. His whole garden was full of large goblin figures. I am very happy with my bears. They remind me of a good father figure I had. We shared many things and were very similar inside and as the special people we were. That's why we could sit for hours and enjoy Bornholm specialties (that's where he came from) and discuss God and the world situation. He was a blue block man but he was also a good person. We were quite alone in our time but had each other to support us. Now, fortunately, the darkness is getting lighter and I think my Father would be proud of his Spiritual Daughter if he looks down from heaven. We who had better health than his bad heart have survived. All honor and memory to him. He looks a bit like my current husband. They were both Christian  blue block men. These 3 bears are always included in my Christmas installations. They do different things. They are dressed in new clothes. The little kids absolutely love them. They call them teddy bears. But dressed-up polar bears that light up are probably also teddy bears.

 

The 2 babies in the bears' doll carriage are a male and a female troll. I found them at a thrift store. I couldn't resist buying them. Such 2 trolls had me and my oldest little sister who has now abused her daughter. We girls played with them a lot. We played with them until we got quite big. My game consisted of making clothes for my trolls. They had boy scout clothes, goblin clothes and all kinds of clothes. I was good at sewing so they didn't lack anything. In the summer I made a mini Boy Scout camp in the freshly cut grass in our garden for them. I think I was 16 before I stopped it. My trolls had a particularly lovely smell of raw rubber which I really liked. Look, that was today's good memorys. My Niece got her mother's trolls as a big girl. I remember that one was called Jens.

 

The crying child was a picture just like the one my grandmother had hanging. Mine is a gypsy child. It was the children in the old days who had a particularly hard time in Denmark and Europe. They were probably sexually abused as well. It was seen as something beautiful when a child cried. My child does not cry.

I have therefore worked a miracle so that the child can shed a tear. Today, 5/12, the picture with the child has been seen crying. When the child sheds a tear, whoever sees the miracle is healed. I have invented the miracle myself. I have had angels to help me.

 

The young people in Denmark and around the world have protested just as the young people did in the 60s. They have gone to a monastery. They have begun to pray. Who would have believed it? A brighter energy has arisen because of the young people's choice of job. We are entering a brighter time in an otherwise dark time for that reason. Let the Christmas message and love prevail. Let the light and the little baby Jesus prevail.

 

May Father and Mother talk to their children about it! May Father give the child what he wants - love and no more beatings and incest.

 

I am exhibiting my installation from 4 - 30 Dec. It is most beautiful when the sun rises and sets so you can see it glow. Lotte Kjøller's installation was created by 2 men and 1 woman who work with the children in Denmark and around the world. Not all adults mistreat children. And the children need to know that.

 

We put luminous art in windows. Art with a message. Art with hope. Christmas hope. We wish you all a happy and peaceful Christmas. Let's focus on all the children in the world. Poor kids, rich kids, big kids, little kids and yes, even us grown kids. Men and women. All God's children. Those children are our new future. Your children are our future. If all the young people in the world go to monasteries, there will be no future for families and children and our world will die out. Let us therefore make peace with each other and introduce more peaceful methods for the upbringing of our women and children and young people.

 

Hereby, White Angel Church, Lk-Kunsthal and Gallery Lk-Kunst wish you a truly blessed Christmas where you must give a good gift to those you love, just as the 3 deputies did for the baby Jesus, and remember to care for each other.

 

Regards, Lotte Kjøller

 

Art created by and idea of Artist Lotte Kjøller

 

The installation can be seen in the Gallery Lk-kunst window

4-30 December 2023

Bogholder Alle 66 at th

2720 Vanløse, Copenhagen, DK

Opret din egen hjemmeside med Webador