• This site is in Danish and English
  • © Copyright 2000-2021. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller
Lk-kunst-art.com Home » Lk as Curator » dNm site » dNm Art news » Breakthrough: "det NØGNE menneske" med 7 kunstnere udstiller i vARTe Kunsthal, Varde 2018 / "the NAKED human Art" with 7 artists exhibits in vARTe Kunsthal, Varde 2018

Breakthrough: "det NØGNE menneske" med 7 kunstnere udstiller i vARTe Kunsthal, Varde 2018 / "the NAKED human Art" with 7 artists exhibits in vARTe Kunsthal, Varde 2018

Published on 21. marts 2021 kl. 06.31

Dette blev gruppens endelige gennembrud da pressen udbredte os over hele landet og folk strømmede til.

This was the group's final breakthrough as the press spread us all over the country and people flocked to.

I april måned 2018 i vARTe Kunsthal er der mulighed for at opleve en temaudstilling af kunstnergruppen det NØGNE menneske. Udstillingen, der både rummer foto, video, maleri, illustrationer og skulptur, viser syv kunstneres meget forskellige syn på menneskekroppen ud fra forskellige tolkninger og overbevisninger.

Kroppen har gennem hele menneskets historie været omdrejningspunktet for vores forståelse af os selv og vores plads i verden – tænk blot på Venus af Willendorf, de mange kristusfigurer, Leonardo da Vincis studier af kroppen og vor tids plastikkirurgi. Kroppen afspejler tiden på godt og ondt – således har kroppen været beundret, skabt begær, skamfølelse, harme og rædsel. Den har i nogle tilfælde været hellig og i andre sammenhænge blot et objekt. Vores forestillinger om, hvad der er smukt og grimt, tager ofte udgangspunkt i kroppen. Ikke mindst i dag med Snapchat, Facebook og selfies har kroppen en central plads i vores bevidsthed. Og den er svær at blive klog på – denne fantastiske krop, som afspejler så mange modsatrettede følelser.

Hvordan har kroppen det så egentlig i dag? Det kommer temaudstillingen Det NØGNE menneskemed flere bud på gennem en bred vifte af fotografier, video, malerier, tegninger og skulpturer, der sætter oplevelsen af den nøgne krop i centrum for fortolkning og udtrykker kroppens mangfoldighed ved hjælp af hver kunstners unikke kunstneriske udtryk og perspektiv.
Ligesom Caravaggio, Leonardo Da Vinci, Picasso og mange andre kunstnere, er kunstnergruppen professionelle kunstnere, der bruger det nøgne menneske som model og inspiration i deres kunst. De interesserer sig for mennesket og dets krop og sind, men på vidt forskellige måder – akkurat som fortidens mestre.

Olav Johhannison har gang i en alsidig virksomhed. Der udføres skulpturer i sten, ler, bronze og senest også i træ. Der males på div. materialer, og det bliver til nips eller tonstunge sager, som kommer på udstilling eller til en udsmykningsopgave. På udstillingen vises arbejder i ler, bronze, træ samt malerier. Udtrykket er naturalistiske om end med en ekspressiv og rå fremtræden.

Esben Fog arbejder primært med ”gammeldags” filmkameraer og kun med større negativformater. Han fremkalder og kopierer selv i eget mørkekammer.
Han arbejder mest med iscenesat fotografi, dvs. billeder som er udtænkt på forhånd og iscenesat af fotografen - ofte med brug af trickteknikker.
Det enkelte billede kan være længe undervejs, når der eksempelvis skal males baggrunde, laves kulisser osv. På udstillingen vil man, som noget nyt, kunne se enkelte digitale fotos i farve.

Lotte Kjøllers malerier tager næsten altid udgangspunkt i menneskelige relationer. Helt konkret ses ofte et eller to mennesker i en situation. En del situationer foregår i naturen, en del i et lukket interiør. Musik, leg og drømmesekvenser er skildret i flere af hendes billeder. Lotte Kjøller har udført en række billeder, der omhandler menneskelig forvandling. Her forstået som både forvandling og forandring, dvs. menneskets evne til at forandre sig gennem livet. Dette skildres gennem motivet såvel som farven. Farveholdningen er sprudlende og ekspressiv. Af og til anvendes guld og sølv som en glitrende understregning af bevægelse i direkte eller overført betydning.

For Line Taarnberg er det nøgne menneske billedet på uskyld, renhed, krop, sensualitet, seksualitet og forførelse. På billedet bliver synssansen forført – på film forføres vi via syns- og høresansen. Hun synes, det er spændende at arbejde kunstnerisk med vores sanseoplevelser. Kan man smage Adams æble til Eva, eller omvendt, bare ved at se på et billede, der illustrerer det?

Dorte Bundesen arbejder i mange forskellige materialer og med mange forskellige teknikker –dels for at finde frem til lige det materiale, der bedst kan udtrykke den historie hun ønsker at fortælle – og dels fordi hun er en nysgerrig sjæl, der gerne vil undersøge nye udtryksmåder. I den serie, hun her præsenterer, har hun arbejdet med to fysiske lag i samme billede – et lag til en baggrund, og et til motivet "det nøgne menneske". Kunstneren er især interesseret i den skyggevirkning der fremkommer, når der kastes lys på billedet.

Helle Mie arbejder med croquis - studier af mennesket, fra indtryk til udtryk.
Hun sammeligner sin arbejdsmetode med at være opdagelsesrejsende - oplevelsen er ny hver gang. Kunstneren stiller desuden spørgsmålstegn ved hvornår et menneske er nøgent?

Helle Crawford refererer ofte til klassiske myter i sine skulpturer, men det vil være forkert at kalde hende for en klassisk billedhugger. Man kunne derimod kalde hende for en anti-klassisk kunstner. Hendes skulpturer er ekspressive, dynamiske, sensuelle og humoristiske. De er fulde af fart, fantasi og fabulerende fortællinger.
Sammen med det ekspressive udtryk med tydelige spor af fingrenes arbejde, den ofte voldsomme dynamik i kompositionen, sensualiteten og det fabulerende indhold i skulpturerne generelt, er det arbejder som disse, der viser Helle Crawford som den på én gang traditionsbevidste og helt igennem originale kunstner, hun er.FERNISERING søndag d. 8. april kl. 15-17 hvor der vil være kunst til øjet, lidt til ganen samt opførsel af komponist Alfredo Moreleons musik til Lotte Kjøllers værker akkomponeret af musikeren Lars på akustisk guitar. Musik er også kunst. Når Alfredo og Lars spiller deres musik gør de det så kunsten får sin plads og de nøgne mennesker ”lever”. Leder og kurator billedkunstner Lotte Kjøller vil holde en åbningstale om ”det NØGNE menneske i dag”.

CROQUIS EVENT lørdag d. 14 april kl. 13-15 af Lotte Kjøller:
Under vores udstillinger er det muligt udover at nyde de enkelte kunstværker selv forsøge sig som ’kunstner’ og gengive kroppens former og kurver i croquisevents. Vi skal lære at tegne croquis, d.v.s. skitser efter levende model. Vi ser på kurver, farver og menneskets proportioner. Undervisningen foregår mens der tegnes kl. 13-14. Efter kl. 14 tegner man selv til kl. 15. Der tages naturligvis hensyn til elevens niveau og ønsker - forkundskaber er ikke nødvendige. Man behøver ikke have tegnet før. Materialer forfindes i det små men stort, småt papir, blød blyant, akvarel, oliekridt osv. må meget gerne medbringes selv så man får det som man ønsker sig.

FOREDRAG søndag d. 21 april kl. 13 opføres foredraget ”det nøgne menneske” med Kim Bindesbøll Andersen. Kim kan foredragets kunst. Jeg kan roligt love at du ikke vil gå ligeglad herfra men vil være kommet ”op af stolen” mindst en gang med dette anderledes foredrag. Hans egne ord: Ud fra trends i tiden og sine personlige erfaringer vil Kim Bindesbøll undersøge hvilken betydning vi tillægger det nøgne menneske. Han er opvokset med en konservativ opfattelse af nøgenhed som seksuel og anstødelig, men har i sin ungdom gennemgået en proces, hvor han tog et opgør med det kropssyn. Ud fra sin personlige udvikling og eksempler på andre fortolkninger af nøgenhed vil Kim Bindesbøll stille spørgsmålstegn ved om vi har en sund nøgenkultur. Tilhøreren vil blive konfronteret med sit syn på det nøgne menneske og vil blive udfordret på sine kropspolitiske holdninger.

EFTERFERISERING Lørdag d. 27 April kl. 15-17 vil der være en efterfernisering kaldet ”sol i morgen” hvor vi vil fejre foråret med lidt til ganen samt spændende musik komponeret af komponist Alfredo Moreleon, se hele kunstudstillingen en gang til og hvor billedkunstner Lotte Kjøller vil vise de nye malerier frem malt under opholdet i Varde samt fortælle om sine billeder med Alfredo Moreleons musik komponeret til, og selvfølgelig sit liv som kunstner.

ARTISTTALK d. lørdag 27 april kl 15.30 med billedkunstner Lotte Kjøller

 

Se udstillingen i vARTe Kunsthal. 

Smedegade 35D(indg. fra Spigerborgade)
6800 Varde

 

ENG:In April 2018 in vARTe Kunsthal, there is an opportunity to experience a theme exhibition by the artist group the NUDE man. The exhibition, which includes photography, video, painting, illustrations and sculpture, shows seven artists' very different views of the human body based on different interpretations and beliefs. Throughout human history, the body has been the focal point of our understanding of ourselves and our place in the world - just think of Venus of Willendorf, the many Christ figures, Leonardo da Vinci's studies of the body, and the plastic surgery of our time. The body reflects the time of good and evil - thus the body has been admired, created desire, shame, resentment and horror. It has in some cases been sacred and in other contexts just an object. Our notions of what is beautiful and ugly are often based on the body. Not least today with Snapchat, Facebook and selfies, the body has a central place in our consciousness. And it's hard to figure out - this amazing body that reflects so many opposing emotions. How does the body really feel today? The theme exhibition The NUDE man comes with several offers through a wide range of photographs, videos, paintings, drawings and sculptures that put the experience of the naked body at the center of interpretation and express the body's diversity using each artist's unique artistic expression and perspective. Like Caravaggio, Leonardo Da Vinci, Picasso and many other artists, the artist group are professional artists who use the naked human being as a model and inspiration in their art. They are interested in man and his body and mind, but in vastly different ways - just like the masters of the past. Olav Johhannison runs a versatile company. Sculptures are made in stone, clay, bronze and most recently also in wood. It is painted on div. materials, and it turns into knick-knacks or ton-heavy cases that come on display or for a decorating task. The exhibition shows works in clay, bronze, wood and paintings. The expression is naturalistic albeit with an expressive and raw appearance. Esben Fog works primarily with "old-fashioned" film cameras and only with larger negative formats. He develops and copies himself in his own darkroom. He works mostly with staged photography, ie. images that are conceived in advance and staged by the photographer - often using trick techniques. The individual image can be a long way along, when, for example, you have to paint backgrounds, create scenery, etc. At the exhibition, as something new, you will be able to see individual digital photos in color.

 

Lotte Kjøller's paintings are almost always based on human relationships. Specifically, one or two people are often seen in a situation. Some situations take place in nature, some in a closed interior. Music, play and dream sequences are depicted in several of her pictures. Lotte Kjøller has made a number of images that deal with human transformation. Here understood as both transformation and change, ie. man's ability to change through life. This is depicted through the motif as well as the color. The color scheme is exuberant and expressive. Sometimes gold and silver are used as a glittering emphasis on movement in a direct or figurative sense. For Line Taarnberg, the naked human being is the image of innocence, purity, body, sensuality, sexuality and seduction. In the picture, the sense of sight is seduced - in films we are seduced via the sense of sight and hearing. She finds it exciting to work artistically with our sensory experiences. Can one taste Adam's apple for Eve, or vice versa, just by looking at a picture that illustrates it? Dorte Bundesen works in many different materials and with many different techniques - partly to find just the material that can best express the story she wants to tell - and partly because she is a curious soul who wants to explore new ways of expression. In the series she presents here, she has worked with two physical layers in the same image - one layer for a background, and one for the motif "the naked man". The artist is particularly interested in the shadow effect that emerges when light is cast on the image. Helle Mie works with croquis - studies of man, from impression to expression. She compares her working method to being an explorer - the experience is new every time. The artist also questions when a human being is naked? Helle Crawford often refers to classical myths in her sculptures, but it would be wrong to call her a classical sculptor. One could, on the other hand, call her an anti-classical artist. Her sculptures are expressive, dynamic, sensual and humorous. They are full of speed, imagination and fabulous tales. Together with the expressive expression with clear traces of the work of the fingers, the often violent dynamics in the composition, the sensuality and the imaginative content in the sculptures in general, it is works like these that show Helle Crawford as the at once tradition-conscious and completely original artist, she is.

 

OPENING Sunday 8 April at 15-17 where there will be art for the eye, a little for the palate and performance of composer Alfredo Moreleon's music for Lotte Kjøller's works accompanied by the musician Lars on acoustic guitar. Music is also art. When Alfredo and Lars play their music, they do it so that art gets its place and the naked people "live". Leader and curator visual artist Lotte Kjøller will give an opening speech about "the NUDE man today". CROQUIS EVENT Saturday 14 April at 13-15 by Lotte Kjøller: During our exhibitions, in addition to enjoying the individual works of art, it is possible to try yourself as an 'artist' and reproduce the body's shapes and curves in croquis events. We must learn to draw croquis, i.e. sketches according to living model. We look at curves, colors and human proportions. The teaching takes place while drawing at. 13-14. After kl. 14 you draw yourself until kl. 15. Naturally, the student's level and wishes are taken into account - prior knowledge is not required. You do not need to have drawn before. Materials are available in small but large, small paper, soft pencil, watercolor, oil crayons, etc. You are very welcome to bring your own so you get what you want. LECTURE Sunday 21 April at 13 the lecture "the naked man" with Kim Bindesbøll Andersen is performed. Kim knows the art of lecture. I can safely promise that you will not care about this but will have come "up from the chair" at least once with this different lecture. His own words: Based on trends in time and his personal experiences, Kim Bindesbøll will examine the importance we attach to the naked human being. He grew up with a conservative view of nudity as sexual and offensive, but in his youth he underwent a process in which he took a stand against that body view. Based on his personal development and examples of other interpretations of nudity, Kim Bindesbøll will question whether we have a healthy nudity culture. The listener will be confronted with his view of the naked man and will be challenged on his body political views. AFTERVISION Saturday 27 April at 15-17 there will be an after-vernissage called "sun tomorrow" where we will celebrate spring with something for the palate and exciting music composed by composer Alfredo Moreleon, see the entire art exhibition once again and where visual artist Lotte Kjøller will show the new paintings painted during his stay in Varde and tell about his pictures with Alfredo Moreleon's music composed for, and of course his life as an artist. ARTIST TALK on Saturday 27 April at 15.30 with visual artist Lotte Kjøller See the exhibition in our Art Gallery. Smedegade 35D (entrance from Spigerborgade) 6800 Varde


«   »